การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีฝึกการพัฒนาตนเอง รู้จักการเสียสละ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ และสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ

Read more

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกรรมการ และได้รับเกียรติจาก นางสาววิริยา ศิริวิทยเจริญ

Read more

รับทุนการศึกษาเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบมรณกาล ปีที่ 21 ถวายพระเดชพระคุณ พระธรรมปาโมกข์ ปฐมเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า หัวหน้างานแนะแนว นำนักเรียนจำนวน 6 ราย เข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษา โดย คุณทองดี

Read more

งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายปฐมเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบมรณกาล ปีที่ 21 ถวายพระเดชพระคุณ พระธรรมปาโมกข์ (นพฺ องฺกุรปญฺญเถร) ปฐมเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้ปริยัติธรรมแผนกธรรม

Read more

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ด้วย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตามที่ขอพระราชทาน

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 86 ปี พระเดชพระคุณ พระราชวรญาณโสภณ (ชุบ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 86 ปี พระเดชพระคุณ พระราชวรญาณโสภณ (ชุบ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง เนื่องด้วยวันที่

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. งานแนะแนวโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พร้อมด้วย ดร.วรพงษ์ เถาว์ชาลี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารทั่วไป และ นางสาวพิชชาพร บุญยืน

Read more

แสดงความยินดีกับ นางสาวพนิดา ยอดรัก ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน วันที่ 31 ตุลาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพนิดา ยอดรัก เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ตามคำสั่ง กศจ.กรุงเทพมหานคร ที่ 547/2565 ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก

Read more

งานทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน วันที่ 20 กันยายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ระยะที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง PR

Read more

การอบรมการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน วันที่ 19 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 จัดการอบรมการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยมีนางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รอง ผอ.สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน สร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบถักทอความรู้

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำปีการศึกษา 2565

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน วันที่ 18 กันยายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นางกุลิสราพ์ บุญทับ ตำแหน่ง ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.11) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่

Read more

กิจกรรมแนะแนวเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นางสาวเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า หัวหน้างานแนะแนว นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจคณะ/สาขา งานอาชีพ เกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 6 ราย เข้าร่วมกิจกรรม Open

Read more

การอมรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแกนนำ ความเป็นเลิศด้านทักษะชีวิต ทักษะทางอาชีพ “ค่ายภาวะผู้นำ GenEqiup”

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน วันที่ 3 และ 10 กันยายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า หัวหน้างานแนะแนว ดำเนินกิจกรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแกนนำ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ

Read more

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ (J-Challenge 2022)

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน วันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นางสาวเสาวภาคย์ มหาพรหม นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ (J-Challenge 2022) ซึ่งงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง 135 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่นได้รับการรับรองการจัดงานจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้ารอบที่ 2 จำนวน

Read more

พิธีมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ประจำปีการศึกษา 2565

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน วันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า หัวหน้างานแนะแนว นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ราย เข้าร่วมพิธีมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ประจำปีการศึกษา

Read more

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Conselor) ระดับแกนนำ

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน วันที่ 1 กันยายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า หัวหน้างานแนะแนว นำนักเรียนแกนนำ จำนวน 4 ราย ตำแหน่ง ประธานสภานักเรียน

Read more

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน วันที่ 30 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นายถวิล จันทร์คุ้ม ผู้กำกับลูกเสือ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาท หน้าที่ มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างสร้างสรรค์มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทำงานของการเฝ้าระวังเกี่ยวกับยาเสพติดได้เป็นอย่างดี

Read more

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน สู่การพัฒนาชีวิตและสังคม

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน วันที่ 30 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า ตัวแทนคณะกรรมการงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน) นำนักเรียน จำนวน 3 ราย ตำแหน่ง

Read more

เปิดเส้นทางสังเวชนียสถานตามรอยพระพุทธบาท ดินแดนพุทธภูมิ

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน วันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูวนิชา พฤกษากร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พานักเรียนเข้าร่วมงาน “เปิดเส้นทางสังเวชนียสถานตามรอยพระพุทธบาท ดินแดนพุทธภูมิ” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-อินเดีย ในวาระครบรอบ 75 ปี

Read more