รางวัลโรงเรียน

รางวัลโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

รับรางวัลเมื่อปี พ.ศ. 2566

ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลองค์กรเครือข่ายตัวอย่าง ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
คลิกเพื่อชม

รับรางวัลเมื่อปี พ.ศ. 2565

รางวัลคุณภาพ
แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA : 2563)
คลิกเพื่อชม

http://www.medytox.com/-/demo-slot/