ประวัติโรงเรียน

วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (สพม.กท2)

 • พระญาณดิลก
  (สมณศักดิ์ของพระธรรมปาโมกข์ขณะนั้น)
  ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดธาตุทองได้ทราบถึงความยากลำบากของนักเรียนที่ต้องเดิน ทางไกล เพื่อไปเรียนต่างอำเภอ เนื่องจากขณะนั้นอำเภอพระโขนงยังไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

 • ท่านจึงได้ปรารภกับคุณสอาดและคุณมะลิ ธรรมสโรช
  ถึงเรื่องดังกล่าว คุณสอาดและคุณมะลิ มีจิตศรัทธา จึงได้ถวายเงิน จำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อสร้างโรงเรียนมัธยมขึ้น

 • อาคาร 1 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511
  เป็นตึก 3 ชั้นโดยพระญาณดิลกได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัด 560 ตารางวา (ปัจจุบัน คืออาคาร 1,2 และ 3) ก่อสร้าง โรงเรียนเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น
  เปิดเรียนครั้งแรกวันที่ 17 พฤษภาคม

 • ปี พ.ศ. 2494
  โดยมีนายผ่อง อนันตกุล เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน โรงเรียนได้พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ จากจำนวนนักเรียนที่ไม่ถึง 300 คน มาจนกระทั่งมีนักเรียนประมาณ 2,000 คน

 • อาคารเรือนไม้เดิมได้ถูกรื้อทิ้งและสร้างเป็นอาคารใหม่
  คืออาคารคอนกรีตประกอบไม้ จำนวน 3 หลัง ได้แก่
  อาคาร 2 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2512
  เป็นตึก 4 ชั้น ต่อเติมเมื่อ พ.ศ. 2513
  อาคาร 3
  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 เป็นตึก 4 ชั้น

 • ต่อมา เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
  พระเทพญาณกวี (สมณศักดิ์ของพระธรรมปาโมกข์ขณะนั้น) ได้กรุณาอนุญาตให้ใช้เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ซึ่งเนื้อที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากอาคาร 1,2 และ 3 ประมาณ 400 เมตร เพื่อสร้างเป็นอาคาร 4 ในปี พ.ศ.2521 เป็นที่เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ในปี พ.ศ. 2533 ได้สร้างตึกอเนกประสงค์ 4 ชั้น
  เพื่อเป็นที่เรียนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และเพื่อเป็นสิริมงคลจึงได้ตั้งชื่ออาคารนี้ว่า อาคารพระธรรมปาโมกข์ (นพ อังกุรปัญญา)

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองเป็นโรงเรียนประเภท "สหศึกษาขนาดใหญ่"
ตำแหน่งที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่ 1325 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (สพม.กท2)
เนื้อที่โรงเรียน
มีเนื้อที่รวม 4 ไร่ 396 ตารางวา โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 บริเวณ
 • บริเวณแรกตั้งอยู่ทางด้านหน้าวัดธาตุทอง ประกอบด้วย อาคาร 1, 2 และ 3
 • และอีกบริเวณตั้งอยู่ทางด้านหลังวัดธาตุทอง ประกอบด้วย อาคาร 4 และ 5
การจัดการเรียนการสอน
เปิดสอนตั้งแต่ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 จำนวน 42 ห้องเรียน

ข้อมูลจำเพาะ

ประเด็นข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ
วันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 2 มิถุนายน 2494
อักษรย่อ ธ.ท.
สิ่งที่
เป็นเครื่องสักการะ
พระพุทธชินินทร
พระอภิบาลปวงชน
พระรัตนสุวรรณมงคล
พระธรรมปาโมกข์
สัญลักษณ์
ของโรงเรียน

เป็นรูปเจดีย์เปล่งประกายรัศมีที่ยอดมีธรรมจักรรอบองค์เจดีย์
ปรัชญาโรงเรียน อสชฌนามลา มนตา (มนต์ที่ไม่มีการท่องบ่นเป็นมลทิน)
คติพจน์โรงเรียน สัจจ ศีล ขันติ (ซื่อสัตย์ สะอาด อดทน เมตตา)
สีประจำโรงเรียน
สีเหลือง หมายถึง
สีของผ้ากาสสาวพัสตร์ อันเป็นสีของผู้ทรงศีล ผู้บริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งเป็นผู้ประพฤติชอบ
สีดำ หมายถึง
สีแห่งศอพระศิวะ อันเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนและความเสียสละ
ดอกไม้
ประจำโรงเรียน

ดอกบานบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565

http://www.medytox.com/-/demo-slot/