ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

  1. ประกาศการรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
  2. ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1

รับสมัคร                            วันที่  24 – 28  เมษายน 2564

สอบคัดเลือก                    วันที่ 1  พฤษภาคม  2564

ประกาศผล/รายงานตัว    วันที่ 5  พฤษภาคม  2564

มอบตัว                              วันที่ 8  พฤษภาคม  2564

มัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสมัคร                           วันที่  24 – 28  เมษายน 2564

สอบคัดเลือก                   วันที่ 2  พฤษภาคม  2564

ประกาศผล/รายงานตัว   วันที่ 6  พฤษภาคม  2564

มอบตัว                             วันที่ 9  พฤษภาคม  2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

         1.1 คุณสมบัติ

               1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า

               2) เป็นโสด

 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

          2.1 คุณสมบัติ

               1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563   หรือเทียบเท่า

               2) เป็นโสด

หลักฐานการสมัคร

1) ใบสมัครใบสมัครเข้าเรียน โดยเข้าเว็บไซต์

          ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เว็บไซต์  http://www.bangkok2.org

         ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เว็บไซต์  https://www.mtt.ac.th

 กรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบสมัคร ยื่นต่อโรงเรียน

2) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง  (ให้นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ชุด)

 3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ใบรับรองผลการศึกษา ปพ.7) ปีการศึกษา 2563     (ให้นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ชุด)

4) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)

5) หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล (ให้นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ชุด)

แผนการเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

1 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (วิศวะ/สถาปัตย์)

2 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

3 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (มัลติมีเดีย)

4 คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ)

5 ศิลป์ – สังคม (การท่องเที่ยว)

6 ศิลป์ – นิเทศศิลป์

7 ศิลป์ – ภาษาเกาหลี

8 ศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่น

9 ศิลป์ – ภาษาจีน