MTT e-Service Center
ตารางเรียน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
การชำระเงินบำรงการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
รางวัลคุณภาพ
แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานผล
การประกันคุณภาพภายนอก และใบรับรอง
ช่องทางติดต่อสื่อสาร
กับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวย

Facebook Fanpage

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจ้าง
  • เอกสารเผยแพร่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ และแม่บ้าน รวมจำนวน 2 อัตรา
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง...
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาเกาหลี 1 อัตรา
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง...
รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง...
รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 3 อัตรา
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำปีงบประมาณ...
ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การเสนอแนะวิจารณ์...
รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก และใบรับรอง
รายงานผล การประกันคุณภาพภายนอก...
วารสารธาตุทองสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2564
วารสารธาตุทองสัมพันธ์...
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ธท 64
รายงานการประเมินตนเอง...
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๕
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง...

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

0
จำนวนนักเรียน
0
จำนวนข้าราชการครู
0
จำนวนบุคลากรทางการศึกษา

MTT Production

ปฏิทินการดำเนินกิจกรรม

วารสารธาตุทองสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ธท 64

MTT Bookshelf