ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.4 (นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม)

ประกาศสำหรับนักเรียนใหม่

ประกาศสำหรับนักเรียน ม.3 เดิม

http://www.medytox.com/-/demo-slot/