Previous
Next

ระบบบริการ

ความสำเร็จ ลูก ธาตุทอง

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ MTT

โครงการบริจาคโลหิต สำนักงานอัยการสูงสุด
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน...
อ่านข่าว
พิธีมอบประกาศนียบัตร (ปพ.๒) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ให้แก่นักเรียน ที่จบการศึกษาภาคบังคับ...
อ่านข่าว
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่...
อ่านข่าว
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตร และให้โอวาท นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ได้ฝึกประสบการณ์เสร็จสิ้น...
อ่านข่าว
การสอบ GAT-PAT ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ ๒๐-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นสนามสอบการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ...
อ่านข่าว
น้องส่งพี่ บานบุรีช่อที่ ๗๐ อำลาสถาบัน
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมน้องส่งพี่...
อ่านข่าว
1 2 3 5
0
จำนวนนักเรียน
0
จำนวนข้าราชการครู
0
จำนวนบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติงาน

โปรแกรมรายงานข้อมูล

ห้องสมุด