โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพครูและการบริหารหลักสูตรการวัดผลประเมินผลการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

Read more

การดำเนินการตรวจสอบเอกสารแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

Read more

http://www.medytox.com/-/demo-slot/