การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

Read more

กิจกรรมเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) และการสอบ A-Level ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

Read more

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

Read more

http://www.medytox.com/-/demo-slot/