กิจกรรม Classroom Meeting Online ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

กิจกรรม Classroom Meeting Online ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

             วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  นำโดย ดร.ราเมศน์  โสมแสน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  จัดกิจกรรม  Classroom Meeting Online  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยจัดการประชุมทางวิดีโอ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Google Meet  Line  Zoom เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้พบปะ พูดคุย รับฟังปัญหาจากนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อติดตาม แก้ไข และช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

http://www.medytox.com/-/demo-slot/