Previous
Next

ระบบบริการ

ความสำเร็จ ลูก ธาตุทอง

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ MTT

กิจกรรมน้องส่งพี่ บานบุรีช่อที่ ๖๗ อำลาสถาบัน
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมน้องส่งพี่...
อ่านข่าว
พัฒนาความรู้ความสามารถ เตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
พัฒนาความรู้ความสามารถ เตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบ O-NET วันที่ ๘-๑๒ มีนาคม...
อ่านข่าว
กิจกรรมแนะแนวสัญจร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด)
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยนางสาวพนิดา ยอดรัก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ...
อ่านข่าว
สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับวัดธาตุทอง...
อ่านข่าว
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง...
อ่านข่าว
เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
                     วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง...
อ่านข่าว
1 2 3 4 5
0
จำนวนนักเรียน
0
จำนวนข้าราชการครู
0
จำนวนบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติงาน

โปรแกรมรายงานข้อมูล

ห้องสมุด