การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จากคณะอนุกรรมการ สหวิทยาเขตนวสิรินครินทร์ โดยประธานอนุกรรมการ นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ,  รองอนุกรรมการ นางสาวศิริกุล เก่าราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ,  นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย, นายสายัณห์ ต่ายหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร, นางสาวศุภิสรา เสือทอง และ นางสาวโศภิดา คล้ายหนองสรวงศึกษานิเทศก์ชำนาญการ อนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะอนุกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดจนเป็นกำลังใจให้สถานศึกษาในการพัฒนางานต่อไป

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/