การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายจิรยุทธ์ ทวีพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ  และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการคุมสอบ ซึ่งการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดสอบ

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/