test

sample47

นางพรสุดา คนตรง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ปีการศึกษา 2564 - ปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะ คศ.1

P'Air

นางสาวกชแก้ว อาจารีย์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ครู วิทยฐานะ คศ.1

   
sample47

นายกมล กลมกล่อม

วัดผลประเมินผล กลุ่มสาระฯ

ครู วิทยฐานะ คศ.1

   
sample83

นางสาวศิริพร บุญชะนะ

เลขานุการ

ครู วิทยฐานะ คศ.1.

   
sample70

นางสาวสาวิณี ทีวงศ์

กรรมการ

ครูอัตราจ้าง