ประกาศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านประกาศ
คู่มือ นร
คู่มือ การใช้งาน google classroom

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สำหรับครูผู้สอน และสำหรับนักเรียน

อ่านคู่มือ
ตารางเรียน

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ดูตารางเรียน
QR CODE กลุ่ม LINE

ประจำชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Scan เลย