MTT News ปีการศึกษา 2565

ข่าวกิจกรรม
ปีการศึกษา 2565
Learn More
การดำเนินการตรวจสอบแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
27 มีนาคม 2023
เนื้อหาข่าวกิจกรรม : วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน...
อ่านต่อ
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
29 มีนาคม 2023
เนื้อหาข่าวกิจกรรม : วันที่ 28-29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-15.30 น. งานกิจการนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ดำเนินการจัดกิจกรรม...
อ่านต่อ
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
31 มีนาคม 2023
เนื้อหาข่าวกิจกรรม : วันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
อ่านต่อ
การรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
01 เมษายน 2023
เนื้อหาข่าวกิจกรรม : วันที่ 1 เมษายน 2566 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ...
อ่านต่อ
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2566
01 เมษายน 2023
เนื้อหาข่าวกิจกรรม : วันที่ 1 เมษายน 2566 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน...
อ่านต่อ
การรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
02 เมษายน 2023
เนื้อหาข่าวกิจกรรม : วันที่ 2 เมษายน 2566 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ...
อ่านต่อ
ร่วมแสดงความยินดี นักเรียนผ่านการคัดเลือกตัวนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย
04 เมษายน 2023
เนื้อหาข่าวกิจกรรม : วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2566 นายชยุต โสภาภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง...
อ่านต่อ
1 10 11 12

http://www.medytox.com/-/demo-slot/