Previous
Next

ระบบบริการ

ความสำเร็จ ลูก ธาตุทอง

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ MTT

"Welcome Back To School" ส.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา และทีมงาน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ (COVID-๑๙) เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดเรียน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.วรพงษ์ เถาว์ชาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน...
อ่านข่าว
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีมาตรการให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนทางไกล...
อ่านข่าว
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
วันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยนายวรพงษ์ เถาว์ชาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน...
อ่านข่าว
การรับการนิเทศติดตามตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นายวรพงษ์ เถาว์ชาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน...
อ่านข่าว
การจัดสอบการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
วันที่ ๑๘-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ดำเนินการสอบคัดกรองความสารถในการอ่านและการเขียน...
อ่านข่าว
1 3 4 5
0
จำนวนนักเรียน
0
จำนวนข้าราชการครู
0
จำนวนบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติงาน

โปรแกรมรายงานข้อมูล

ห้องสมุด