Previous
Next

ระบบบริการ

ความสำเร็จ ลูก ธาตุทอง

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ MTT

กิจกรรมแนะแนวสัญจร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนวัดภาษี
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยคณะครู...
อ่านข่าว
กิจกรรมแนะแนวสัญจร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนแจ่มจันทร์
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยนางสาวพนิดา ยอดรัก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ...
อ่านข่าว
กิจกรรมแนะแนวสัญจร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนสุเหร่าสามอิน
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยนางสาวพนิดา ยอดรัก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ...
อ่านข่าว
กิจกรรมแนะแนวสัญจร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาธรรม
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยคณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่...
อ่านข่าว
กิจกรรมแนะแนวสัญจร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนวัดสะพาน
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยคณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่...
อ่านข่าว
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน...
อ่านข่าว
1 2 3 4 5
0
จำนวนนักเรียน
0
จำนวนข้าราชการครู
0
จำนวนบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติงาน

โปรแกรมรายงานข้อมูล

ห้องสมุด