ขั้นตอน

ผ่านระบบออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
              เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การรับสมัครนักเรียนจึงขอปรับเปลี่ยนวิธี เป็นการสมัครผ่านระบบออนไลน์
              ซึ่งการแจ้งความจำนงผ่านระบบออนไลน์นั้น ยังไม่ได้ถือว่า เป็นการสมัครที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. การรับสมัครเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 ที่ www.bangkok2.org
     1.1) กรณีนักเรียนแจ้งความจำนงแล้ว ให้อัพโหลดไฟล์หลักฐานประเภท .jpg หรือ .pdf ได้ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2564 แล้วนำหลักฐานสแกนหรือใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
         – สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนประกอบไปด้วยหน้าแรกของทะเบียนบ้าน และหน้าที่มีชื่อ นักเรียน ให้รวมกันอยู่ภายในหน้าเดียวกัน เขียนข้อความสำเนาถูกต้องและเขียน ชื่อ-นามสกุลนักเรียน ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500k
         – สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้านประกอบไปด้วยหน้าแรกของทะเบียนบ้านและหน้าที่มีชื่อเจ้าบ้าน ให้รวมกันอยู่ภายในหน้าเดียวกัน เขียนข้อความสำเนาถูกต้องและเขียนชื่อ-นามสกุลของเจ้าบ้าน ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500k
         – รูปถ่ายที่แต่งเครื่องแบบนักเรียน ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500k
         – หลักฐานการศึกษา เช่น หนังสือรับรอง หรือ ปพ.1 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500k
    1.2) กรณียังไม่ได้แจ้งความจำนง ให้กรอกข้อมูลในการสมัครเรียนออนไลน์ให้ถูกต้องครบถ้วน ที่ www.bangkok2.org อัพโหลดหลักฐานประเภท .jpg หรือ.pdf แล้วนำหลักฐานสแกนหรือใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพ โดยแนบเอกสารตามข้อ 1.1

2. กรรมการรับสมัครนักเรียน ตรวจสอบหลักฐาน ถ้าหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน กรรมการรับสมัครจะบันทึกผลการสมัครและออกเลขประจำตัวผู้สมัคร

3. ให้นักเรียนเข้าไปตรวจสอบถานะการสมัครโดยการล็อกอินด้วยเลขบัตรประชาชน ซึ่งสถานะมีดังนี้– อยู่ระหว่างรอดำเนินการ คือการรอกรรมการตรวจสอบหลักฐาน – ขอหลักฐานเพิ่มเติม ให้นักเรียนอัพโหลดหลักฐานตามที่กรรมการร้องขอและตรวจสอบผลการสมัคร – ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัคร ให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครและนำมาวันสอบคัดเลือก