รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก และใบรับรอง

รายงานผล การประกันคุณภาพภายนอก และใบรับรอง ใบรับรอง ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง รายงานการประกันคุณภาพภายนอก ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

Read more

วารสารธาตุทองสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2564

วารสารธาตุทองสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2564 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ธท 64 ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

Read more

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ธท 64

รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา ธท 64 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ธท 64 ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

Read more

นโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียน

นโยบายการบริหารงานของ ผู้อำนวยการ นายราเมศน์  โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔          การบริหารงานจะเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้  และให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ใช้หลัก

Read more