พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

Read more

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพครูและการบริหารหลักสูตรการวัดผลประเมินผลการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

Read more

การดำเนินการตรวจสอบเอกสารแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

Read more

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ที่มีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

Read more

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

Read more

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

Read more

กิจกรรมเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) และการสอบ A-Level ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

Read more

http://www.medytox.com/-/demo-slot/