พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 95 พรรษา

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโร

Read more

การดำเนินงานคัดเลือกหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (Active Lerning) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโร

Read more

การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโร

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโร

Read more

กิจกรรม Workshop แนะแนวตะลุยโลกทำงาน หัวข้อ เปิดโลกทัศน์ เตรียมความพร้อม พัฒนาตนเอง เพื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโร

Read more

รับการตรวจเยี่ยมจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโร

Read more

การรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโร

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโร

Read more

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโร

Read more