โครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะครั้งที่ 14

โครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะครั้งที่ 14

        วันที่ 7-9 เมษายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์ – นิเทศศิลป์ และนักเรียนที่มีความสนใจด้านศิลปะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะครั้งที่ 14 จัดโดยภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านศิลปะแก่นักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการแข่งขันหรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ ณ Lake view Resort เขาเขียว จังหวัดชลบุรี

http://www.medytox.com/-/demo-slot/