โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒

วันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยนายวรพงษ์ เถาว์ชาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวพนิดา ยอดรัก และนางสาวพิชชาพร บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

http://www.medytox.com/-/demo-slot/