โครงการปฏิบัติธรรมออนไลน์ ประจำปี 2565

โครงการปฏิบัติธรรมออนไลน์ ประจำปี 2565

        วันที่ 4-13 เมษายน 2565 นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรมออนไลน์ประจำปี 2565 จัดโดยกลุ่มปฏิบัติธรรม LDH วัดภาษี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกฝนพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาในการใช้ชีวิต มีความเป็นผู้นำ และสามารถสร้างความสุขความสำเร็จทั้งแก่ตนเองและสังคมได้ โดยหลักการที่เน้นสำหรับการอบรมในโครงการนี้คือ ความรับผิดชอบ การปล่อยวาง การเสียสละ ความเป็นผู้นำ การทำสมาธิภาวนา การวิเคราะห์แยกแยะปัญหาชีวิต โดยกิจกรรมทั้งหมดดำเนินการผ่านโปรแกรม ZOOM

http://www.medytox.com/-/demo-slot/