แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สายงานการสอน)

เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูผู้สอน

และเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ครั้งที่ 1 

(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)