เอกสารเผยแพร่ ท่านผู้อำนวยการ

เอกสารประกอบการประชุมประจำเดือนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

โดย : นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พื้นฉากการประชุม “หัวใจบริการ คือ มาตรฐานการทางานของเรา ; WE CARE (S) : พรหมวิหาร ๔

          นำเสนอ การประชุม  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  วันที่ ๓๑  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔       

          ๑. หลักการบริหาร/นโยบาย/ภาพความสาเร็จ การบริหารจัดการสถานศึกษา               
          ๒. แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อใช้ประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง     
          ๓. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒     
          ๔. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖       
         ๕. อุทาหรณ์อุทาหรณ์การทำหน้าที่ของข้าราชการครู เรื่อง “เมื่อครูถูกร้องเรียนว่าขาดจริยธรรม ทำให้นักเรียนกว่าครึ่งห้องสอบตก”     
         ๖. คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์       
         ๗. ต้นแบบหนังสือภายใน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง               
         ๘. ต้นแบบหนังสือภายนอก โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง             
         ๙. ผลการตอบแบบสอบถามโครงสร้างการบริหารงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

             ท่านคิดว่า โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองควรใช้โครงสร้างการบริหารงานตามข้อใด ผลสรุปปรากฏดังแผนภูมิวงกลม ดังนี้

หมายเหตุ : แหล่งอ้างอิงข้อ ๕ :
สมฤดี ธัญญสิริ. (2560). เมื่อ “ครู” ถูกร้องเรียนว่าขาดจริยธรรม ทำให้นักเรียนเกือบครึ่งห้อง …
สอบตก. สืบค้น ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔, จาก http://admincourt.go.th/admincourt/upload/ webcms/Academic/Academic_090719_162611.pdf.