เอกสารเผยแพร่ ท่านผู้อำนวยการ

เอกสารประกอบการประชุมประจำเดือน

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

โดย : นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

พื้นฉากการประชุม “หัวใจบริการ คือ มาตรฐานการทางานของเรา ; WE CARE (S) : พรหมวิหาร ๔

นำเสนอ การประชุม  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  วันที่ ๓๑  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔       

๑. หลักการบริหาร/นโยบาย/ภาพความสาเร็จ การบริหารจัดการสถานศึกษา               
๒. แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อใช้ประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง     
๓. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒     
๔. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖       
๕. อุทาหรณ์อุทาหรณ์การทำหน้าที่ของข้าราชการครู เรื่อง “เมื่อครูถูกร้องเรียนว่าขาดจริยธรรม ทำให้นักเรียนกว่าครึ่งห้องสอบตก”     
๖. คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์       
๗. ต้นแบบหนังสือภายใน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง               
๘. ต้นแบบหนังสือภายนอก โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง             
๙. ผลการตอบแบบสอบถามโครงสร้างการบริหารงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ท่านคิดว่า โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองควรใช้โครงสร้างการบริหารงานตามข้อใด ผลสรุปปรากฏดังแผนภูมิวงกลม ดังนี้

หมายเหตุ : แหล่งอ้างอิงข้อ ๕ :
สมฤดี ธัญญสิริ. (2560). เมื่อ “ครู” ถูกร้องเรียนว่าขาดจริยธรรม ทำให้นักเรียนเกือบครึ่งห้อง ...
สอบตก. สืบค้น ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔, จาก http://admincourt.go.th/admincourt/upload/ webcms/Academic/Academic_090719_162611.pdf.

การปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับข้าราชการครู