เอกสารเผยแพร่ ท่านผู้อำนวยการ

เอกสารประกอบการประชุมประจำเดือน

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
โดย : นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

การปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับข้าราชการครู