เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล

เอกสารเผยแพร่ บุคคล

แสดงความยินดีกับคุณครูที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.9/2564

แบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู ตามหลักเกณฑ์ ว.9/2564

บันทึกข้อความการยื่นแบบขอรับการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว9/2564 ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน
ปกหน้า และปกหลัง ว.PA

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ธท

ตัวอย่างปกหน้า ปกหลัง ว.PA
แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

ID PLAN - 2564

บันทึกข้อความส่ง ID plan64

คำนำ ID Plan 64

ID Plan 64

บันทึกข้อความ

เกณฑ์การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564
บันทึกข้อความขออนุญาตไม่แต่งเครื่องแบบข้าราชการ/เครื่องแต่งกายตามข้อตกลง

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบรายงานสรุปการเข้าร่วมอบรม สัมนา
แบบรายงานผลการนำนักเรียนร่วมกิจกรรม

ใบลา และแบบขออนุญาต

ใบลา
แบบขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการย้อนหลัง
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
แบบขอคัดสำเนาทะเบียนประวัดิข้าราชการ (ก.พ.๗)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

http://www.medytox.com/-/demo-slot/