เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล

เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารบุคคล

  1. หนังสือแจ้งเกณฑ์การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564   
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
03 มีนาคม 2021
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สายงานการสอน) เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูผู้สอน และเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ครั้งที่...
Read More