เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล

เอกสารเผยแพร่ บุคคล

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ID PLAN - 2564

บันทึกข้อความส่ง ID plan64

คำนำ ID Plan 64

ID Plan 64

หนังสือแจ้ง

เกณฑ์การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564