เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล

เอกสารเผยแพร่ บุคคล

ครูดีในดวงใจ

ยินดีจากใจ เก็บไว้ในความทรงจำ

แบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู ตามหลักเกณฑ์ ว.9/2564

ปกหน้า และปกหลัง ว.PA

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ธท

ตัวอย่างปกหน้า ปกหลัง ว.PA

ID PLAN - 2564

บันทึกข้อความส่ง ID plan64

คำนำ ID Plan 64

ID Plan 64

หนังสือแจ้ง

เกณฑ์การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ