เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

                     วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องด้วยวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นวันมาฆบูชา โดยมี ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พร้อมด้วย ดร.วรพงษ์ เถาว์ชาลี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวพนิดา ยอดรัก รองผู้อำนวย การกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาวพิชชาพร บุญยืน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงบประมาณ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร่วมเดินเวียนเทียนและฟังเทศน์เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

http://www.medytox.com/-/demo-slot/