เปลี่ยนแปลงการมารับหนังสือเรียน ของนักเรียนชั้น ม.6 กลุ่มที่ 1

เปลี่ยนแปลงการมารับหนังสือเรียน

ของนักเรียนชั้น ม.6 กลุ่มที่ 1 วันที่ 31 พ.ค. 2564 ให้มาในรอบเดียวกันกับ กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 เวลา 13.00 – 13.50 น.

http://www.medytox.com/-/demo-slot/