การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองและนิวมา เซ็นเตอร์ (Neuma Center)

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองและนิวมา เซ็นเตอร์ (Neuma Center)

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย  นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายจิรยุทธ์ ทวีพงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองและนิวมา เซ็นเตอร์ (Neuma Center) ปีการศึกษา 2567 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำ สามารถกำหนดทิศทางในการทำงานและอนาคต

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/