สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับวัดธาตุทอง พระอารามหลวง จัดให้มีการสอบธรรมศึกษา สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีพระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงานและตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของการสอบ การสอบธรรมศึกษาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนตามหลักธรรมศึกษาของศาสนาพุทธ โดยมีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด จำนวน ๗๗๙ คน ได้แก่ ชั้นตรี ๑๕๕ คน ชั้นโท ๔๐๖ คน และชั้นเอก ๒๑๘ คน ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง และโรงเรียนปริยัติธรรม

http://www.medytox.com/-/demo-slot/