ศึกษาดูงานโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ศึกษาดูงานโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 18 มีนาคม 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยนายจิรยุทธ์ ทวีพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา (แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตรห้องเรียนพิเศษดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาของโรงเรียน ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/