ศึกษาดูงานโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ศึกษาดูงานโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 14 มีนาคม 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตรห้องเรียนพิเศษดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาของโรงเรียน ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/