วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  :            :  เป็นพลเมืองดี มีความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากล

คติพจน์ – ปรัชญา

                                  คติพจน์ : สัจจะ ศีล ขันติ เมตตา  (ซื่อสัตย์ สะอาด อดทน เมตตา)

                            ปรัชญา : อสชฺฌายมลา มนฺตา ( มนต์ มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน)

อัตลักษณ์ :              : ลูกเหลืองดำ นำเทคโนโลยี

เอกลักษณ์  :            : เทคโนโลยีเด่น เน้นวิถีพอเพียง

พันธกิจ :             

  1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนานักเรียนและบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยี
  4. สืบสานความเป็นไทยและประสานสัมพันธ์กับชุมชน

เป้าประสงค์:         

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล

ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้เรียนและบุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี

ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม   และประเพณีอันดีงามของไทย   

แผนกลยุทธ์

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล

ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ค่านิยม 12 ประการ และสมรรถนะของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของ  เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และร่วมพัฒนาสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

http://www.medytox.com/-/demo-slot/