วิธีการสรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน