ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

วัน เดือน ปี เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน รวม
ในเขต นอกเขต
ชาย หญิง ชาย หญิง
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๘๒ ๙๓ ๑๖ ๒๙ ๒๒๐
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖
๓๕ ๓๖ ๘๒
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖
๑๙
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖
๒๕
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
๑๕ ๒๘
รวมทั้งสิ้น ๑๓๓ ๑๔๔ ๔๕ ๕๔ ๓๗๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ | เมื่อเวลา ๑๗.๔๒ น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วัน
เดือน
ปี
แผนการเรียน รวม
วิทย์ฯ
– คอมฯ
วิทย์ฯ
สุขภาพ
ธุรกิจ
การค้า
สมัยใหม่
ภาษา
จีน
ภาษา
ญี่ปุ่น
ภาษา
เกาหลี
สังคม
ศึกษา
- การ
ท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
(จินตทัศน์)
ดุริยางคศิลป์
นาฏศิลป์
และศิลปะ
การแสดง
ม.๓ เดิม
๑๔ ๒๘ ๓๒ ๑๐ ๑๓ ๑๑ ๑๐ ๑๒๘
๑๑ มี.ค. ๖๖
๒๐ ๑๓ - ๖๙
๑๒ มี.ค. ๖๖
๓๔
๑๓ มี.ค. ๖๖
๒๔
๑๔ มี.ค. ๖๖
- ๑๐ ๓๑
๑๕ มี.ค. ๖๖
๑๐ ๕๓
รวมทั้งสิ้น ๕๐ ๖๒ ๖๓ ๒๕ ๒๔ ๓๐ ๓๘ ๒๑ ๒๖ ๓๓๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ | เมื่อเวลา ๑๗.๔๒ น.

http://www.medytox.com/-/demo-slot/