รายงานสถิติการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วัน เดือน ปี เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน รวม
ในเขต นอกเขต
ชาย หญิง ชาย หญิง
9 มีนาคม 2567
37 46 47 69 199
10 มีนาคม 2567
17 17 5 12 51
11 มีนาคม 2567
14 16 6 8 44
12 มีนาคม 2567
1 1 5 7 14
13 มีนาคม 2567
10 9 10 15 44
รวมทั้งสิ้น 79 89 73 111 352
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567 | เมื่อเวลา 16.30 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วัน
เดือน
ปี
แผนการเรียน รวม
วิทย์ฯ
– คอมฯ
วิทย์ฯ
สุขภาพ
ธุรกิจ
การค้า
สมัยใหม่
ภาษา
จีน
ภาษา
ญี่ปุ่น
ภาษา
เกาหลี
สังคม
ศึกษา
- การ
ท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
(จินตทัศน์)
ดุริยางคศิลป์
นาฏศิลป์
และศิลปะ
การแสดง
ม.3 เดิม
30 26 24 3 8 1 8 6 7 113
9 มี.ค.2567
11 9 6 4 4 3 8 4 2 51
10 มี.ค. 2567
4 3 2 3 0 1 4 1 2 20
11 มี.ค. 2567
2 4 1 1 2 1 2 1 1 15
12 มี.ค. 2567
1 1 2 1 1 0 5 1 2 14
13 มี.ค. 2567
6 8 4 4 1 5 10 7 7 52
รวมทั้งสิ้น 54 51 39 16 16 11 37 20 21 265
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567 | เมื่อเวลา 16.30 น.

http://www.medytox.com/-/demo-slot/