รับมอบพัดลมจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบุญสร้างสรรค์โรงเรียน

รับมอบพัดลมจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบุญสร้างสรรค์โรงเรียน

          วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ดร.ราเมศน์ โสมแสน รับมอบพัดลมจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบุญสร้างสรรค์โรงเรียน
ในนามโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองต้องขอกราบขอบพระคุณ คุณปวณันน์ เรืองฤทธิ์ คุณพีรพันธ์ สิริเอี่ยมสกุล และมูลนิธินักเรียนดีศรีธาตุทอง เครือข่ายที่เข้มแข็ง ผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ได้ร่วมบริจาคพัดลม 3 ใบพัด ขนาด 48 นิ้ว จำนวน 16 เครื่อง ให้กับทางโรงเรียน
ในการนี้ โรงเรียนได้รับไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำไปใช้ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อันประกอบด้วย คุณแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุญญาบารมีของจิตอันเป็นกุศลในครั้งนี้ จงเป็นพลวะปัจจัย เป็นวิสัยนำส่ง ดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติ โภคทรัพย์สมบัติ ปัญญาสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และหากแม้นมุ่งมาดปรารถนาในสิ่งหนึ่งประการใด อันเป็นไปโดยชอบ ประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซร้ ขอจงสำเร็จดังความมุ่งมาดปรารถนาในทุกสิ่งทุกประการนั้น เทอญ

http://www.medytox.com/-/demo-slot/