ระบบวัดแววความสารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

วีดิทัศน์การเข้าใช้งานระบบ MI-Test

http://www.medytox.com/-/demo-slot/