ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อโครงการห้องเรียนคุณภาพ SMART Classroom คอมพิวเตอร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

http://www.medytox.com/-/demo-slot/