พิธีมอบประกาศนียบัตร (ปพ.๒) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ให้แก่นักเรียน
ที่จบการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยโรงเรียน เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

http://www.medytox.com/-/demo-slot/