พัฒนาความรู้ความสามารถ เตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

พัฒนาความรู้ความสามารถ เตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบ O-NET

วันที่ ๘-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับโครงการติวเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถ เตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ และผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

http://www.medytox.com/-/demo-slot/