ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตร และให้โอวาท นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ได้ฝึกประสบการณ์เสร็จสิ้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ พร้อมทั้งให้โอวาทในการนำทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงการชี้แนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพครูให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

http://www.medytox.com/-/demo-slot/