ผู้บริหาร

170854

นายราเมศน์ โสมแสน

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

นายกฤษตยช      ทองธรรมชาติ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางพัชนีย์ คงเกิด

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 นางสาวลำภู     นาคทอง

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินและพัสดุ

นางมณวลี     สุชาติพงษ์

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

นางสาวรุ่งนิรันดร์     คัดชารัตน์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ 

นางสาวสุพิชญา     เกตุศิริ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย

นายศรัญญู    บัณฑิโต

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานกิจการนักเรียน

 นางสาวนริศรา   มั่นเขตวิทย์

      ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานธุรการ