ผู้บริหาร

317670
rames@dlit.mtt.ac.th
นายราเมศน์ โสมแสน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
317673
pichchaporn@dlit.mtt.ac.th
น.ส.พิชชาพร บุญยืน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
317672
phanida@dlit.mtt.ac.th
น.ส.พนิดา ยอดรัก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
317673
pichchaporn@dlit.mtt.ac.th
น.ส.พิชชาพร บุญยืน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารบุคคล
317671
worapong@dlit.mtt.ac.th
นายวรพงษ์ เถาว์ชาลี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
92646
rungniran@dlit.mtt.ac.th
น.ส.รุ่งนิรันดร์ คัดชารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
หัวหน้ากลุ่มบริหาร
งบประมาณ
IMG_7542
kullaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกัลยา หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
หัวหน้ากลุ่มบริหาร
วิชาการ
IMG_7934
kanokwan@dlit.mtt.ac.th
น.ส.กนกวรรณ เหล่าพงศ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหาร
บุคคล
IMG_7945
monwalee@dlit.mtt.ac.th
นางมณวลี สุชาติพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
หัวหน้ากลุ่มบริหาร
ทั่วไป