ผู้บริหาร

ผอ
samart@dlit.mtt.ac.th
นายสามารถ จันหา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
รองฯกรุง
jirayut@dlit.mtt.ac.th
นายจิรยุทธ์ ทวีพงษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

3
norachai@dlit.mtt.ac.th
นายนรชัย ภักดีศุภผล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป

4
nithivadee@dlit.mtt.ac.th
นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

4
nithivadee@dlit.mtt.ac.th
นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

IMG_7608
thanutra@dlit.mtt.ac.th
นางสาวธนุตรา พละพึง
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

หัวหน้ากลุ่มบริหาร
วิชาการ

IMG_7945
monwalee@dlit.mtt.ac.th
นางมณวลี สุชาติพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
หัวหน้ากลุ่มบริหาร
ทั่วไป
92646
rungniran@dlit.mtt.ac.th
น.ส.รุ่งนิรันดร์ คัดชารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
หัวหน้ากลุ่มบริหาร
งบประมาณ
IMG_7934
kanokwan@dlit.mtt.ac.th
น.ส.กนกวรรณ เหล่าพงศ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

หัวหน้ากลุ่มบริหาร
งานบุคคล

http://www.medytox.com/-/demo-slot/