ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

        วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอน รับผลการเรียน รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง เพื่อนำมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Leave a Reply

Your email address will not be published.