ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแผนการจัดการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแผนการจัดการเรียนรู้

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นางสาวพนิดา ยอดรัก  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกแผนการจัดการเรียนรู้  จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแผนการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี ดร.มาเรียม ซอหมัด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางสาวศุภิสรา  เสือทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จากกลุ่มนิเทศและติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

http://www.medytox.com/-/demo-slot/