ประกาศ รับสมัครเสริมชั้น เข้าเรียนต่อ ม.๒, ๓, ๕, ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

เรื่อง การรับนักเรียนเสริมชั้น เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕, ๖
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

http://www.medytox.com/-/demo-slot/