ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนคุณภาพ Smart Classroom คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนคุณภาพ Smart Classroom คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.medytox.com/-/demo-slot/