ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนคุณภาพ Smart Classroom คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนคุณภาพ Smart Classroom คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนคุณภาพ Smart Classroom คอมพิวเตอร์

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกÿ์