ประกาศ งดทำการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ ๒๖ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง งดทำการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ ๒๖ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔