การเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น (ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ เมษายน ๒๕๖๔)

ผู้สนใจให้ข้อวิจารณ์เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ ต้องแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ โดยเปิดเผยตัวได้ที่
๑. ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (ems) ส่งไปที่ ๑๓๒๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ๑๐๑๑๐
๒. หรือทางเว็บไซต์โดยระบุชื่อผู้แสดงความคิดเห็นได้ที่ https://mtt.ac.th/
๓. หรือทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง https://www.cgd.go.th/

New Pic

New Pic

New Pic

One Comment on ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิจารณ์เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น

http://www.medytox.com/-/demo-slot/