ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภท รอบทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

http://www.medytox.com/-/demo-slot/